, ,

Om Profura

Profuras affärsidé är att identifiera små till medelstora företag med hög tillväxtpotential, samt att gemensamt med ledningen arbeta för att realisera denna värdetillväxt. Profura erbjuder ett långsiktigt åtagande i form av affärsstöd, fokus och kapital. Investeringarna tar sikte på att tillsammans med starka ägarpartners skapa förutsättningar för generationsskiften och utveckling, exempelvis genom att skapa nya industriella affärskombinationer.

En typisk investering för Profura stödjer ett generationsskifte, expansionsfas eller större företagsförvärv för investeringsobjektet, i flertalet fall en kombination av ovan nämnda faktorer. Profuras investeringar är ej knutna till en specifik bransch, fokus ligger istället på att investera i verksamheter med hög utvecklingspotential och stark ledning.

Profura är alltid en av bolagets huvudägare. Profura har lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med entreprenörer, familjeföretagare, företagsledningar samt andra investerare som vill förverkliga sina högt ställda ambitioner. Då det krävs kan Profura även ta majoritetsposter för att möjliggöra förvärvstransaktioner.

Innan Profura genomför en investering genomlyses verksamheten/verksamheterna noga för att identifiera verksamhetens nuvarande status samt utvecklingsmöjligheter. Med genomlysningen som bas utvecklas sedan en verksamhetsplan där Profura tillsammans med bolagets ledning och övriga ägare beskriver vad som bör göras för att minska den eventuella klyftan mellan befintlig och möjlig värdetillväxt.
Profura arbetar nära portföljbolagens ledningsgrupper och stödjer dem i strategiarbete och affärsstöd, främst genom styrelsearbete. Affärsstödet kan anta många olika former, det kan vara allt från att ge daglig support till att koppla samman individer i Profuras nätverk av branschfolk och industriella rådgivare.

Profuras investeringshorisont är lång, det viktigaste målet för Profura är att skapa värdetillväxt samt ett starkt kassaflöde i verksamheterna.
Kan Profura hjälpa Er? Om Ni är del av ägarsfären för ett litet till medelstort företag och har funderingar på ägarförändringar och ej anser att riskkapitalister eller buy out-fonder är ett bra alternativ så tycker vi att Ni skall kontakta Profura.